Статьи











Diploma di merito НАГРАЖДЕНИЕ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ ЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Національний Сертифікат
Фахівець Року 2015 Національний Сертифікат
Фахівець Року 2015

Лідер галузі 2015
Diploma di merito

лечение наркомании украина

Лицензия
МинЗдравУкраины
№ 539364 от 11.05.2010 г


лечение наркомании украина

Акредационный
сертификат


лечение наркомании украина

Патент на модель
Шприц-Ампула



лечение наркоманов в украине

Патент

на cпособ лечения
полинейропатии

Патент на Способ лечения вегетативных дисфункций
при неврологических усложнениях сахарным диабетом

Патент

на cпособ лечения
вегетативных дисфункций
при неврологических усложнениях
сахарным диабетом





Рац.предложение


Рац.предложение

Наркологический центр Иммунит

создание сайтов Одесса
раскрутка сайтов Одесса
контекстная реклама

ДО ПИТАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ АЛКОГОЛЬНИХ ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ


ДО ПИТАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ АЛКОГОЛЬНИХ ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ

О.М.Стоянов, *А.Г.Олексюк-Нехамес, 1А.Г.Чаура
Одеський державний  медичний університет,
*Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького
1Медичний Центр  «Иммунит», Одеса

Алкогольна полинейропатія (АП) найбільш часте ускладнення гострої й хронічної алкогольної інтоксикації. Серед усіх нейропатичних синдромів АП становить за даними різних авторів майже 36 % [1]. Проведені скринінгові електронейроміографічні (ЕНМГ) обстеження виявили латентні  форми АП практично у всіх обстежених - 97-100 % [2].

Верифікація діагнозу АП викликає об'єктивні труднощі. Нашою метою було уточнення діагностичних нейрофізіологічних паттернів, а також оцінити ефективність розробленого фізіотерапевтичного способу лікування полінейропатій – Патенти України:  №24453, Бюл. №9, 25.06.2007; №86098, від 25.03.2009, Бюл. № 6, 2009.

Проведені дослідження переваг лікування хворих з різними ЕНМГ особливостями АП розробленим електрофармакологічним комплексом, в якому призначали вазонат (3-(2, 2, 2, - триметил - гідразіній) пропіоната дигідрат - Meldonium) 1 капсулу (250 мг) двічі на день протягом місяця; бенфотіамін  (мільгаму) внутрішньом’язово 2 мл щоденно з подальшим пероральним прийманням 2-3 драже два рази на день; танакан 1 таблетку 2-3 рази на день протягом місяця, а також  інфузії альфа-ліпоєвої кислоти (тіогами-Турбо) одноразово два тижні з подальшим пероральним  прийманням 1200 мг тричі на добу, на протязі 6 тижнів на фоні електрофорезу 1,5 % розчину нейромідіну з аноду по 2 мл в середовищі 2 мл димексиду та 2 мл води на попереково-крижовий відділ хребта, а з катоду - 1% розчин нікотинової кислоти на гомілки – 12-15 процедур, причому, при наявності виразного больового синдрому, який не купувався нестероїдними протизапальними препаратами додатково призначали габапентин (габагаму) 300 мг з щоденним підвищенням до досягнення  дози на
п’яту добу 1500 мг, а після 10 доби щоденно знижували дозу препарату на 300 мг.

Обстежено 48 хворих на АП. Перша группа, чисельністю 25 пациентів з переважно проксимальними (n=13), та дистальними (n=12) формами мото-сенсорних АП середній вік, яких був 38 ± 2,2 роки.  Ця група хворих отримувала вищеописаний спосіб лікування АП. Друга група - 23 хворих (середній вік, 39 ± 2,4 роки) з переважно  проксимальними (n=11), дистальними (n=12) моторно-сенсорними АП, лікувалися за стандартною схемою – полівітаміни, антихолінестеразні, судинні препарати.

До і на прикінці лікування (30 діб) оцінювали стан хворих за допомогою:

клініко-неврологічний огляду, оцінки больової чутливості за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), вібраційної чутливості (камертон 128 Гц); стимуляційної ЕНМГ [3],  виділяли дистальні та проксимальні форми АП [4]; статистичний аналіз проводився із використанням непараметричного критерію Крушкал-Валліса.

Діагноз АП установлювався психіатром-наркологом. Пацієнти пред'являли скарги переважно на ураження нижніх кінцівок, зокрема - на болі в стопах (46 - 95,8 %), гомілках (34 - 70,8 %), що склало по шкалі ВАШ - 5,4 ± 1,2 і 5,5 ± 1,5 балів відповідно. Утруднення ходьби й слабкість у ногах відзначали 33 (68,7 %) пацієнта. Парестезії, оніміння дистальних відділів кінцівок - 30 (62,5 %). Трофічні порушення, синявість кінцівок - 28 (58,3 %). Хиткість при ходьбі внаслідок розладів глибокої чутливості - 12 (25,0 %). Гипестезія за типом "панчох" - 36 (75,0 %). Порушення (зниження до 3-5 сек) вібраційної чутливості - 16 (33,3 %). Біль при пальпації нервових стовбурів - 30 (62,5 %). Посилення болю при дотику до шкіри ніг - 7 (14,6 %). Інтоксикаційна енцефалопатія й елементи автономної невропатії в різних системах знайдені у всіх пацієнтів.

До лікування ЕНМГ показники відрізнялися від стандартної норми (Р<0,05). При проксимальних формах амплітуда М-відповіді n. іschiadicus була знижена в 1,8 раза (1,9 ± 0,9 мВ, перша група), в 1,7 (2,1 ± 0,4 мВ, друга група). При дистальної форми АП М-відповідь з n.peroneus та n.tibialis мала аналогічні значення (2,1 ± 0,9 та 1,9 ± 0,8 відповідно). Швидкість проведення імпульсу по моторному волокну, також була вирогідно знижена (Р < 0,05) в обох групах ніж у здорових: проксимальна форма (n. іschiadicus 34,8 ± 1,2 та 36,4 ± 1,2 м/с відповідно), при дистальних формах - склала по n.peroneus  36,8 ± 1,5 м/с в обох групах, по n.tibialis – 41,9 ± 1,9 (перша група) та 35,8 ± 1,9 м/с (друга група). Аналогічні тенденції зареєстровано при аналізі резідуальної латентності (Р<0,05). В групі хворих на АП, які отримували вищезгадане комплексне електрофармакологічне лікування значно бистріше наступало суб´єктивне та клінічне покращення.

Окрім ліквідації болю в першої групі (табл.), значно знизилися середні показники ВАШ (1,2 ± 0,6, Р < 0,05). В другої групі ці показники мали тільки тенденцію до покращення.


* - Р < 0,05, ** - P<0,01 – вірогідність досліджуваних показників до та після лікування (непараметричний критерій Крушкал-Валліс)

При вивчені ЕНМГ патернів після лікування зареєстровані позитивна динаміка отриманих результатів, особливо в першій групі. Середні значення М-відповіді при проксимальних та дистальних формах ураження ПНС досягли нормальних значень: n. іschiadicus – 4,1 ± 0,8 (Р<0,05); n.peroneus – 3,9 ± 0,8 (Р<0,05). В другій групі ці показники мали лише тенденцію до нормалізації. Швидкість проведення імпульсу по вивчаємим нервам в першої групі підвисилася (Р < 0,05), але не досягла  значень здорових людей. В другій групі ці показники покращились всього на декілька процентів. Резідуальна латентність значно скоротилася по n. іschiadicus і досягла норми тільки в першої групі (2,1 ± 0,8 мс, Р < 0,05).

Таким чином, у порівнянні з прототипом розроблений спосіб дозволяє ліквідувати основні патогенетичні механізми розвитку АП, відновити дефіцит тіаміну та енергетичний обмін в нервових тканинах, пов’язаний з руйнуючою дією продуктів метаболізму алкоголю в організмі, покращити гемодинаміку у кінцівках, порушений синаптичний транспорт та швидкість проведення імпульсу по нерву, аксональне передавання біологічно активних речовин на периферію, місцево поліпшити мікроциркуляцію в дистальних відділах ніг, де розвивається виразна ішемія нервних стовбурів та „обкрадання” кровообігу в мікроциркуляторному руслі, стимулювати та впливати на процеси ремієлінізації з урахуванням розвитку вторинної мієлінопатії, а також купіювати стійкий больовий синдром з гіперпатичним відтінком, що обумовлено підвищенням чутливості періферичних закінчень аферентів до дії пошкоджуваючих стимулів та посиленню патологічного ноцицептивного потоку. ЕНМГ необхідна для прогнозування клінічного перебігу АП, уточнення форми ураження нервових стовбурі
в та оцінки ефективності лікування.


Література:

1. Ярош А.А., Ильяш Т.И. Алкогольная полинейропатия / Киев: Здоровья. – 1986

2. Dyck P.J., Thomas P.K. Peripheral neuropathy. - W.B.Saunders Company., 1984., Vol. II, P. 1912-193

3. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии - Иваново: Иван. Гос. Мед. Академия, - 2003 - 264 с.

4. Каманцев В.Н. Методические основы клинической электромиографии. Руководство для врачей: Санкт-Петербург, 2006. - 340 с.

http://narcologia.odessa.ua/index.php?cPath=250

Russian English German


Международный сертификат
«Leader of the branch 2016»
(Лидер отрасли)






Наркологическая клиника
Иммунит



  
Отзывы наших пациентов

(всего: 296)
  
19/01/2017
Пил беспробудно много лет. Жена ушла, дети отвернулись. Сам не заметил как потерял бизнес, друзей.

14/11/2016
Всем привет! Классный коллектив , не хочу идти домой.

26/04/2016
Всем тем кто жизнь не видит без проблем

24/02/2016
Спасибо врачам клиники Вера Мед!/иммунит Долгое время не мог справиться с собственной душевной болью, которую заливал реками спи

15/02/2016
В 2008 меня привезли в Иммунит почти умирающего от истощения и опиумной зависимости.

26/01/2016
Проходили лечение в клинике «Вера-Мед». очень благодарны всему сложенному дружному коллективу и обсуживающему персоналу.

06/01/2016
Начало мое, как наркомана, как и у всех, наверное, было веселым и интересным!

29/12/2015
Поздравляю с наступающим 2016 годом моих спасителей - медиков из Иммунита.

25/11/2015
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Вас.

25/11/2015
Меня зовут Олександр, я не представлял жизни без наркотиков.

23/11/2015
Я проходил лечение в центре . Хочу отметить внимательное отношение со стороны персонала.

23/11/2015
Меня зовут Александр, я не представлял жизни без наркотиков.

23/11/2015
Познакомился я с синтетическими аналогами марихуанны – курительными миксами очень давно !

16/11/2015
Долго лечился от наркотиков. Ничего не помогало.

26/10/2015
Курил миксы, глотал таблетки, не мог без этого.